Home กติการการเล่น Crossword

    Crossword เป็นกีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ ทักษะของการเล่นคือการประกอบตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษและต่อลงในช่องตารางบนกระดานให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ

กติกาการเล่น Crossword

อุปกรณ์การเล่น
1. กระดาน (Board) มีขนาดกว้าง 15 ช่อง และสูง 15 ช่อง รวมทั้งสิ้น 225 ช่อง
2. เบี้ย (Tile) มีทั้งสิ้น 100 ตัวในถุง
3. แป้น (Rack) ใช้ในการวางเบี้ย โดยแต่ละฝ่ายจะมีเบี้ยในแป้นฝ่ายละ 7 ตัว

กติกาการเล่นทั่วไป
1. ในการลงแต่ละครั้ง (Turn) ให้ผู้เล่นลงเบี้ยกี่ตัวก็ได้ในแนวเดียวกันและต่อกับเบี้ยเดิมในกระดาน เพื่อให้เกิดเป็นคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2. การลงครั้งแรก ต้องต่อกับช่องดาวบนกระดาน
3. การคิดคะแนน นำคะแนนของเบี้ยแต่ละตัวในสมการมาบวกกัน หากลงเบี้ยใหม่ในช่องคะแนนพิเศษจะได้คะแนนเพิ่ม ดังนี้
     -  ช่องสีแดง นำคะแนนของทั้งคำคูณสาม
     -  ช่องสีชมพู นำคะแนนของทั้งคำคูณสอง
     -  ช่องสีน้ำเงิน นำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสาม และ
     -  ช่องสีฟ้า นำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสอง
4. การสิ้นสุดเกม มีสองกรณี คือ
     -  เมื่อเบี้ยในถุงหมด และผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมด หรือ
     -  เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีการเล่นไปแล้ว และหลังจากนั้นไม่มีการลงเบี้ยในกระดานติดต่อกันรวม 6 ครั้ง

กติกาการเล่นพิเศษ
1. การขอเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต่ 0-7 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 ครั้ง แต่ถ้าเบี้ยในถุงเหลือน้อยกว่า 7 ตัวจะไม่สามารถเปลี่ยนได้
2. การขอชาเล้นท์ ผู้เล่นสามารถทำการขอชาเล้นท์(Challenge) ถ้ามีคำศัพท์นั้นในพจนานุกรม จะถือว่า ผู้เล่นที่ขอชาเล้นท์จะเสียตาเดินไปทันที แต่ถ้า ไม่มีคำศัพท์ในพจนานุกรม จะนำคำศัพท์นั้นออกจากกระดานและ ผู้ที่ขอชาเล้นท์จะได้เล่นในตานั้นด้วย
3. การทำบิงโก หากผู้เล่นสามารถลงเบี้ยทั้ง 7ตัวได้ในตาเล่นครั้งเดียว จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน
4. เวลา รูปแบบของเวลาจะเป็น เวลาเริ่มต้นเป็นนาที/เวลาที่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากการลงเบี้ยในแต่ละตาเป็นวินาที
5. คำที่ถูกต้อง  ยึดตามพจนานุกรม The Official Scrabble Players Dictionary (Third Edition)

 

อ้างอิง : http://www.thaibg.com/template.php?CenterFile=etc_crossword_rule.html